SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM AVTODOMA

Uvodne določbe

Besedilo splošnih pogojev zavezuje stranko ,ki vstopa v pravno razmerje s Casper, Dušan Prica s.p. Kraigherjeva 14/a, 2230 Lenart v Slov. goricah (v nadaljevanju ponudnik storitve ) Najemnik in najemodajalec se s podpisom le te pogodbe zavežeta k njenem spoštovanju. Najemnik se obvezuje, da bo z vozilom v času najema ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval ali izpostavljal nevarnostim.

1.POGOJI NAJEMA

1 .Avtodom lahko najame oseba
• ki je dopolnila 21 let in ima vsaj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje, ki mora biti veljavno najmanj do konca najema
• ki se izkaže z osebnim dokumentom in vozniškim dovoljenjem in je izkušen voznik
• ki je redno zaposlena in ni bila nikoli obsojena ali v kazenskem postopku
• ki s podpisom izjavi ,da je dal točne podatke in da bo v času najema ravnal z vozilom kot dober gospodar
• ki se obveže, da ne bo vozil-a pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, itd.).
• Za potovanje izven članic EU mora imeti najemnik dovoljenje za vožnjo tujega vozila katerega si pred najemom uredi sam.

2. Najemnik se s podpisom te pogodbe zaveže da bo upošteval cestno prometne predpise in da ne bo dal v upravljanje avtodoma drugi osebi, ki ni navedena v najemni pogodbi. Najemodajalec ima pravico terjati stroške za povzročene prometne prekrške tudi 2 leti po najemu. Vse kazni gredo izključno v breme najemnika čeprav prispejo pozneje po končanem najemu.

2. REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA

• Najemnik odda zahtevek za rezervacijo avtodoma na elektronski naslov info@casper.si. S potrditvijo naročila se strinja s pogoji najema in potrjuje da je pogoje prebral in jih razumel.. Takoj po potrditvi rezervacije s strani najemodajalca postane vse, kar je navedeno v pogojih pravna obveznost tako za najemodajalca, kot tudi najemnika.

• Najemnik ima od potrditve rezervacije 3 delovne dni časa, da plača 30% celotnega zneska najema. Takoj po prejetem nakazilu se smatra da je rezervacija sklenjena.. V kolikor nakazilo ni izvršeno je rezervacija nična.

• Preostali znesek najema se poravna najkasneje 30dni pred odhodom, v nasprotnem primeru smatramo rezervacijo vozila za odpovedano in prekinjeno. V kolikor se stranka odloči za najem pred tem rokom se po potrditvi naročila v treh dneh nakaže celoten znesek najema.


• Plačilo se nakaže na transakcijski račun najemodajalca odprt pri NLB št. SI56 0287 8026 4149 641

3.  ODPOVED REZERVACIJE, PREDČASNO VRAČILO

V kolikor stranka, pisno odpove rezervacijo se ji zaračunajo administrativni stroški odpovedi v višini 30 EUR in:

• 5% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi več kot 50 dni pred predvidenim odhodom
• 30% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi od 49 dni do 30 dni pred predvidenim odhodom
• 80% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi 30 dni ali manj pred predvidenim odhodom

• V kolikor najemnik prenese rezervacijo na drugo osebo, mora o tem predhodno obvestiti najemodajalca, ki mu za prenos zaračuna 30 eur.

• V kolikor najemnik 3. dni pred najemom ne položi varščine 900 eur se smatra ,da je pogodbo odpovedal ,v tem primeru najemnik ni upravičen do vračila že vplačanega zneska.

• V primeru, da najemojemalec ne prevzame bivalnika, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema bivalnika in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja skupne – celotne akontacije najema bivalnika.

• Če najemojemalec na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska za preostale dni najema.

• Pogodbenika se dogovorita in najemnik se posebej strinja, da lahko najemodajalec v primeru, ko najemnik krši pogodbo – aneks v kateremkoli določilu, vozilo takoj vzame. Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevam, ki bi iz tega izhajale.

4.  CENA NAJEMA

 

Cena  najema se  obračuna  po veljavnem ceniku ki je objavljen na naši spletni strani.Za obračun se upošteva cena najema v določenem obdobje, število dni, izbrana dodatna oprema ,ter fiksni stroški.

Cena je kreirana v euro valuti in vsebuje 22% DDV.

 Cena vključuje:
• Najem vozila
• Asistenca premium
• Obvezno in kasko zavarovanje  z  1%  odbitno  franšizo ter zeleno karto.
• Omejeno število kilometrov (400km/dan) ali 2800 km na /teden - prekoračeno število   kilometrov se obračuna ob vrnitvi avtodoma po ceni 0,3€/km.

• Vikend paket omejen na 1000km

• 22% DDV


V ceno najema ni vključeno:
• Gorivo
• Dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven Slovenije v primeru, ko država namembnosti ni članica EU.
• Cestnine
• Prekrški, ki so nastali v času najema vozila tudi po njegovem izteku bremenijo najemnika vozila.
• Poškodbe ki so nastale na vozilu in nepravilni uporabi dodatne opreme
• Prekoračitev števila kilometrov


 

Cena  najema se  obračuna  po veljavnem ceniku ki je objavljen na naši spletni strani.Za obračun se upošteva cena najema v določenem obdobje, število dni, izbrana dodatna oprema ,ter fiksni stroški.

Cena je kreirana v euro valuti in vsebuje 22% DDV.

 Cena vključuje:
• Najem vozila
• Asistenca premium
• Obvezno in kasko zavarovanje  z  1%  odbitno  franšizo ter zeleno karto.
• Omejeno število kilometrov (400km/dan) ali 2800 km na /teden - prekoračeno število   kilometrov se obračuna ob vrnitvi avtodoma po ceni 0,3€/km.

 
• 22% DDV


V ceno najema ni vključeno:
• Gorivo
• Dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven Slovenije v primeru, ko država namembnosti ni članica EU.
• Cestnine
• Prekrški, ki so nastali v času najema vozila tudi po njegovem izteku bremenijo najemnika vozila.
• Poškodbe ki so nastale na vozilu in nepravilni uporabi dodatne opreme
• Prekoračitev števila kilometrov

5.  VARŠČINA IN KAVCIJA

Pred prevzemom vozila je potrebno položiti ali vplačati 900 eurov varščine v gotovini z nakazilom na TRR. SI56 0287 8026 4149 641 ali kreditno kartico.

Varščina krije:
• 1% odbitne  franšize  in  izgube  bonusa  pri  kasko  zavarovanju  v  primeru  nesreče ali kraje  vozila
• manjše poškodbe na  vozilu in poškodbe, ki  niso  vključene  v  kasko  zavarovanje
• manjkajočo ali poškodovano opremo
• poškodbe, ki  niso  vključene  v  kasko  zavarovanje
• kritje vseh stroškov za primer zapečatenja vozila na Hrvaškem tudi izpada prometa
• za kritje  zamudnin pri  nepravočasnem  vračilu  avtodoma
• v primeru nastale škode na vozilu, katero zavarovalnica krije brez odbitne franšize , se zaračuna 100 eur za reševanje primera.

Za poškodovano opremo se upošteva cena enake ali podobne opreme po cenah iz kataloga prodajalca. Za poškodbe na vozilu se upoštevajo cene originalnih rezervnih delov in storitev servisov , ki opravljajo dejavnost servisiranja počitniških vozil. Varščine se najemojemalcu povrne, če sta vozilo in oprema ob vrnitvi nepoškodovana, in če z njim ni bila povzročena nobena škoda. Vračilo varščine se izvrši v roku petih (5) delovnih dni po vračilu avtodoma.

6. ZAVAROVANJE VOZILA POSTOPANJE V PRIMERU NEZGODE

• Avtodom je zavarovan osnovno in kasko z 1% odbitno franšizo

• Najemnik se zaveže vsako poškodbo na vozilu, krajo, vlom ali udeležbo v prometni nesreči prijaviti policiji v tisti državi ko se dogodek pripeti. Sodelovati mora v nadaljnji preiskavi drugače zavarovalnica ne pokrije stroškov kasko zavarovanja. Pri prometni nesreči je pogoj izpolniti Evropski obrazec udeležbi v prometni nesreči ,obvestiti policijo in nemudoma obvestiti najemodajalca. Najemnik mora ob prometni nesreči dogodek poslikati vzeti vse osebne podatke udeležencev, št. zelene karte udeleženih vozil, ter zahtevati policijski zapisnik. Najemnik se zaveže ob prihodu predati vse dokumente najemodajalcu za nadaljnje reševanje postopka.

• V kolikor je najemnik ravnal v skladu z določili te pogodbe je odgovoren za plačilo 1% odbitne franšize na vrednost novega avtodoma. na dan plačila škode. V kolikor zavarovalnica odkloni poplačilo škode iz naslova kaska zavarovanja iz po krivdi najemnika je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti vso nastalo škodo.

Najemnik krije vse stroške v primeru:
• če je bil v vinjenem stanju (nad 0% alkohola v krvi)
• za vse druge poškodbe , ki ne izhajajo iz prometne nesreče
• v primeru vloma v vozilo (kolikor zavarovalnica ne krije škode)
• če zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na avtodomu iz kakršnihkoli vzrokov, mora najemnik povrniti škodo sam
• če ravna proti zakonskim določilom
• pri nastanku škode in kazni če obremeni avtodom preko 3500kg dovoljene skupne teže
• v primeru odtujitve vozila in zavarovalnica zavrne povrnitev škode
• v primeru kršitve zakona o gostinskih dejavnostih na hrvaškem, ki velja od 1.5.2009 po katerem je prepovedano kampiranje in prenočevanje izven za to namenjenih prostorov, kampov

7.  PREVZEM AVTODOMA

•7.1.. Prevzem:

• Vozilo se prevzeme na sedežu podjetja Casper ,Dušan Prica s.p., Kraigherjeva 14/a, 2230 Lenart v Slov. goricah   od  ponedeljka  do petka  med 14.00 in 18.00  uro.  V kolikor predhodni  najemnik  vozila ne vrne pravočasno, se najemodajalec in novi  najemnik dogovorita za podaljšanje najema za določeno uro, sorazmerni  delež  najemnine, če je to  mogoče..

• Najemodajalec pri prevzemu pregleda celoten avtodom in ga poslika , preveri se delovanje naprav in napiše prevzemni zapisnik, kot sestavni del pogodbe. Preveri tudi če je vrnjena vsa dodatna oprema. Vse ugotovljene napake , poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo ter vpišejo v prevzemni zapisnik .

• Najemnik prejme avtodom v brezhibnem stanju, očiščen in polnim rezervoarjem goriva . Najemnik se zaveže upoštevati navodila pri priklopu avtodoma na električno omrežje. Najemnik se zaveže povrniti najemodajalcu vso škodo ki nastane iz tega naslova.

8. VRAČILO AVTODOMA

Avtodom se vrne na dogovorjeni dan med 8 in 10 uro. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in morebitne pomanjkljivosti na vozilu in znotraj njega ,ki so bile povzročene v času najema.

Ob vračilu vozila se ob prisotnosti obeh strank vozilo pregleda in v zapisnik zabeleži poškodbe, ki so se zgodile v času najema. V primeru naknadno ugotovljenih prikritih napak, ki se ugotovijo med temeljitim čiščenjem vozila se stranko obvesti naknadno in pozove k odpravi le teh oziroma povračilu stroškov, ki so povezani s tem. V primeru zamude vračila avtodoma zaradi nepredvidljivih dogodkov mora najemnik telefonsko nemudoma obvestiti najemodajalca in javiti predviden čas vračila.

Ob vračilu mora biti:
• poln rezervoar goriva (Diesel) in poln rezervoar adBlue tekočine
• avtodom očiščen zunaj in znotraj
• izpraznjen rezervoar  sive vode pitne vode in izpraznjena in očiščena WC  kaseta
• očiščena in osušena tenda

V primeru zamude vračila se najemniku zaračuna zamudnina 30 eur za vsako zamujeno uro razen, če je z najemodajalcem dogovorjeno drugače,

V primeru neupoštevanja pogodbenih določil se najemniku zaračuna in odbije od kavcije:
• 25 eur za dotakanje goriva in strošek goriva do polnega
• 10 eur za praznjenje sive vode
• 100 eur za čiščenje WC-ja in dodajanje kemikalij
• 25 eur za notranje čiščenje avtodoma
• 25 eur za zunanje čiščenje avtodoma
• 100 eur se obračuna kazen za ugotovljeno kajenje v vozilu
• 150 eur če je potrebno vozilo globinsko očistiti
• 10 eur za vrnjeno mokro tendo

Pri ugotovitvi poškodb in kršenju določil pogodbe se le te obračuna po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali cenika iz pogodbe. Za navedeni znesek se najemnika pozove k plačilu ali odbije znesek od kavcije .

9.  V PRIMERU VIŠJE SILE

• Na katero najemodajalec ne more vplivati, ker je od predhodnega najemnika dobil vrnjen poškodovan ali nevozen avtodom se z novim najemnikom dogovori za drugi termin ali mu vrne vplačan znesek v celoti.

• V primeru višje sile in neljubih dogodkov ,na primer okvare motorja , menjalnika ali drugih napak na avtodomu najemodajalec ni odškodninsko odgovoren saj ob predaji garantira ,da je avtodom redno servisiran in brezhiben.

• V primeru višje sile najemodajalec ni v nobenem primeru odškodninsko odgovoren.

10.  TOČENJE GORIVA

• Najemnik se zaveže da bo v avtodom točil samo kvalitetno dizel gorivo.

• Napake na motorju, ki se pojavijo zaradi napačno natočenega goriva ali goriva slabe kvalitete so krivda najemnika ,zato se zaveže poravnati vse stroške ki nastanejo iz tega naslova. Za lažjo razjasnitev morebitnega primere je priporočljivo shranjevati račune za natočeno gorivo.

11.  PREPOVED

Najemnik se strinja in zaveže, da ne bo uporabljal avtodoma za:

• vleko drugega vozila
• po makadamski cesti in izven urejenih cest
• za prehitro vožnjo ali vožnjo preko zakonsko dovoljene meje
• da ne bo dajal avtodoma v podnajem
• za prevoz orožja, prepovedanih substanc
• spremstvo na dirkah in raznih prireditvah
• nadaljevanje vožnje kadar je vozilo v okvari
• nezakonita dejanja ali prevoz nevarnih snovi
• kajenje v vozilu

12.  ODGOVORNOST NAJEMNIKA

Najemnik je dolžan upoštevati predpise in z avtodomom ravnati kot dober gospodar:

• najemnik mora imeti vedno pri sebi dokumente in ključe avtodoma
• avtodom lahko vozi izključno najemnik saj v nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije morebitnih stroškov
• najemnik odgovarja neomejeno ,če se ugotovi ,da ni upošteval določil te pogodbe
• najemnik odgovarja v primeru nesreče v višini 1% odbitne franšize in strošek izgube bonusa
• najemnik ogovarja za vse poškodbe ki niso nastale v nesreči
• najemnik odgovarja za vso škodo v kolikor zavarovalnica iz morebitnih razlogov zavrne poplačilo

13.  POTOVANJE 

Z avtodomom lahko potujete po območju celotne Evrope razen tistih državah ki so v trenutku vašega najema v vojnem stanju.

14.  OKVARA NA AVTODOMU IN MOREBITNA POPRAVILA  

V primeru okvare avtodoma mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca na mobilno št. 031624084, da se dogovorita o aktivnostih v primeru popravila uporabe asistence , plačila popravila. Okvaro vozila je potrebno odpraviti na najbližjem pooblaščenem servisu. Najemnik mora zahtevati račun na ime najemodajalca saj bo le tako dobil povrne znesek ob vračilu avtodoma, Najemnik ima pravico do vseh ugodnosti in plačila stroškov , ki jih nudi avtomobilska asistenca sklenjena pri zavarovalnici , Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave avtodoma ali nadomestila za prevoz  ali druge stroške, ki bi nastali v času najema zaradi okvare, prometne nezgode ali drugih neljubih dogodkov ki bi vplivali na predčasno prekinitev dopusta. Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani. Nastali stroški povezani z posegi v vozilo brez soglasja najemodajalca se ne priznajo.

15.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

15.1. Uvodne določbe varstva osebnih podatkov

V Casper, Dušan Prica s.p. se zavedamo, da so visoka etična in moralna načela ključna za grajenje zaupanja in takšen odnos izkazujemo tudi do vas in vaših podatkov. Varstvo podatkov jemljemo resno in sprejeli smo različne ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Osebne podatke, ki nam jih posredujete evidentiramo in obdelujemo izključno v okviru izpolnjevanja naših pogodbenih dolžnosti do vas, ter v primerih, za katere izdate posebno soglasje. Zavezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z zakonodajo o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve.

15.2. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov S podpisom pogodbe soglašate, da osebne podatke (ime, priimek, naslov GSM, elektronki naslov ) obdelujemo z namenom :
• izvedbe storitve najema avtodoma ( vključno z reševanjem morebitnih težav pred in po opravljenem nakupu in najemu ter reševanje reklamacij)
• zagotavljanja pravic in ugodnosti, obveščanja o posebnih ponudbah in novostih,
• izvajanja anket,

15.3. Pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov S podpisom pogodbe ste seznanjeni, da :
• lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave danih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost danih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov CASPER, DUŠAN PRICA S.P., Kraigherjeva ulica 14/a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali elektronskim sporočilom na naslov info@casper.si
• lahko vložin pritožbe pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
• se bodo dani osebni podatki obdelovali izključno s strani CASPER, DUŠAN PRICA S.P. in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.

15.4. Zaveza upravljalca osebnih podatkov CASPER, DUŠAN PRICA S.P. se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU ) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ) UL.L.119, 4 S 2016, str.1-88, v nadaljevanju GDPR). CASPER, DUŠAN PRICA S.P.se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru nastanka potrebe po drugovrstni obdelave ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev. Osebni podatki se obdelujejo trajno oz. do preklica pogodbe , potem pa jih trajno izbrišemo, v kolikor zakon ne zahteva drugače.

16.  Izjava o resničnosti danih osebnih podatkov in seznanjenosti  

S podpisom pogodbe izjavljate, da so podane informacije resnične in verodostojne.

S podpisom potrjujete, da :
• ste seznanjeni s splošnimi pogoji za najem avtodoma CASPER, DUŠAN PRICA S.P.
• v celoti sprejemate splošne pogoje avtodoma CASPER, DUŠAN PRICA S.P.

Pogodba je sklenjena za čas najema avtodoma, v delu obdelave osebnih podatkov pa do preklica oziroma se lahko predčasno pisno in enostransko prekine, tako da pošlje zahtevo na elektronski naslov : info@casper.si

17.  Pristojno sodišče  

V primeru morebitnih sporov je za reševanje teh pristojno Stvarno sodišče v Mariboru. S podpisom pogodbe najemnik potrjujem da se strinjam s pogoji ceno najema in splošno pogodbo za najem avtodoma

V podjetju Casper ,Dušan Prica s.p. vam želimo prijetne počitnice in varno vožnjo.