Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM AVTODOMA

Uvodne določbe

Besedilo splošnih pogojev zavezuje stranko ,ki vstopa v pravno razmerje s Casper, Dušan Prica s.p. Kraigherjeva 14/a, 2230 Lenart v Slov. goricah (v nadaljevanju ponudnik storitve ) Najemnik in najemodajalec se s strinjanjem teh Splošnih pogojev za najem avtodoma obvezujeta, da jih bosta spoštovala. Najemnik se obvezuje, da bo z vozilom v času najema ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval ali izpostavljal nevarnostim.

1.POGOJI NAJEMA

1 .Avtodom lahko najame oseba
• ki je dopolnila 21 let in ima vsaj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje in je redno zaposlena
• ki se izkaže z osebnim dokumentom in vozniškim dovoljenjem in je izkušen voznik
• ki je redno zaposlena in ni bila nikoli obsojena ali v kazenskem postopku
• ki s podpisom izjavi ,da je dal točne podatke in da bo v času najema ravnal kot dober gospodar
• ki se obveže, da ne bo vozila pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, itd.).

2. Najemnik se s podpisom te pogodbe zaveže da bo upošteval cestno prometne predpise in da ne bo dal v upravljanje avtodoma drugi osebi, ki ni navedena v najemni pogodbi. Najemodajalec ima pravico terjati stroške za povzročene prometne prekrške tudi 2 leti po najemu. Vse kazni gredo izključno v breme najemnika čeprav prispejo pozneje po končanem najemu.

2. REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA

• Najemnik odda zahtevek za rezervacijo avtodoma na elektronski naslov info@casper.si. S potrditvijo naročila se strinja
 s pogoji najema in potrjuje da je pogoje prebral in jih razumel.. Takoj po potrditvi rezervacije s strani najemodajalca postane vse, kar je navedeno v pogojih pravna obveznost tako za najemodajalca, kot tudi najemnika.

• Najemnik ima od potrditve rezervacije 3 delovne dni časa, da plača 30% celotnega zneska najema. Takoj po prejetem nakazilu se smatra da je rezervacija sklenjena.. V kolikor nakazilo ni izvršeno je rezervacija nična.

• Preostali znesek najema se poravna najkasneje 30dni pred odhodom, v nasprotnem primeru smatramo rezervacijo vozila za odpovedano in prekinjeno. V kolikor se stranka odloči za najem pred tem rokom se po potrditvi naročila v treh dneh nakaže celoten znesek najema.

3.  ODPOVED REZERVACIJE, PREDČASNO VRAČILO

V kolikor stranka, pisno odpove rezervacijo se ji zaračunajo administrativni stroški odpovedi v višini 30 EUR in:

• 5% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi več kot 50 dni pred odhodom
• 30% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi od 49 dni do 30 dni pred predvidenim odhodom
• 80% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi 30 dni ali manj pred datumom odhoda

• V kolikor najemnik prenese rezervacijo na drugo osebo, mora o tem predhodno obvestiti najemodajalca, ki mu za prenos zaračuna 30 eur.

• V kolikor najemnik 3. dni pred najemom ne položi varščine 800 eur se smatra ,da je pogodbo odpovedal ,v tem primeru najemnik ni upravičen do vračila že vplačanega zneska.

• V primeru, da najemojemalec ne prevzame bivalnika, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema bivalnika in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja skupne – celotne akontacije najema bivalnika.

• Če najemojemalec na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska za preostale dni najema.

• Pogodbenika se dogovorita in najemnik se posebej strinja, da lahko najemodajalec v primeru, ko najemnik krši pogodbo – aneks v kateremkoli določilu, vozilo takoj vzame. Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevam, ki bi iz tega izhajale.

4.  CENA NAJEMA

Cena  najema se  obračuna  po veljavnem ceniku ki je objavljen na naši spletni strani.Za obračun se upošteva cena najema v določenem obdobje, število dni, izbrana dodatna oprema ,ter fiksni stroški.

Cena je kreirana v euro valuti in vsebuje 22 procentni DDV.

 Cena vključuje:
• Najem vozila
• Fiksne stroške, ki zajemajo: tenda 4m ,1.kos plinska jeklenka , kemikalije za WC ter papir, SLO vinjeto, zunanje in notranje čiščenje, prevzemne stroške, svetovanje za varno upravljanje z avtodomom
• Obvezno in kasko zavarovanje  z  1%  odbitno  franšizo ter zeleno karto.
• Omejeno število kilometrov (400km/dan) ali 2800 km na /teden - prekoračeno število   kilometrov se obračuna ob vrnitvi avtodoma po ceni 0,3€/km.
• 22% DDV

V ceno najema ni vključeno:
• Gorivo
• Dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven Slovenije v primeru, ko država namembnosti ni članica EU.
• Cestnine
• Prekrški, ki so nastali v času najema vozila tudi po njegovem izteku bremenijo najemnika vozila.
• Poškodbe ki so nastale na vozilu in nepravilni uporabi dodatna oprema
• Prekoračitev števila kilometrov

5.  VARŠČINA IN KAVCIJA

3 dni pred prevzemom vozila je potrebno položiti ali vplačati 800 eurov varščine v gotovini ali na TRR. SI56041020110042316
Kavcija se v celoti povrne po vračilu nepoškodovanega avtodoma.


Krije:
• 1%odbitne  franšize  in  izgube  bonusa  pri  kasko  zavarovanju  v  primeru  nesreče ali kraje  vozila
• manjše poškodbe na  vozilu in poškodbe, ki  niso  vključene  v  kasko  zavarovanje
• manjkajočo ali poškodovano opremo
• poškodbe, ki  niso  vključene  v  kasko  zavarovanje
• kritje vseh stroškov za primer zapečatenja vozila na Hrvaškem tudi ispada prometa
• za kritje  zamudnin pri  nepravočasnem  vračilu  avtodoma varščine se najemojemalcu povrne, če sta vozilo in oprema ob vrnitvi nepoškodovana, in če z njim ni bila povzročena nobena škoda. Vračilo varščine se izvrši v roku treh (3) delovnih dni po vračilu avtodoma.

6. ZAVAROVANJE VOZILA POSTOPANJE V PRIMERU NEZGODE

• Avtodom je zavarovan osnovno in kasko z 1% odbitno franšizo

• Najemnik se zaveže vsako poškodbo na vozilu ,krajo ,vlom ali udeležbo v prometni nesreči prijaviti policiji v tisti državi ko se dogodek pripeti. Sodelovati mora v nadaljni preizkavi drugače zavarovalnica ne pokrije stroškov kasko zavarovanja. Pri prometni nesreči je pogoj izpolniti Evropski obrazec udeležbi v prometni nesreči ,obvestiti policijo in nemudoma obvestiti najemodajalca. Najemnik mora ob prometni nesreči dogodek poslikati vzeti vse osebne podatke udeležencev ,št. zelene karte udeleženih vozil, ter zahtevati policijski zapisnik. Najemnik se zaveže ob prihodu predati vse dokumente najemodajalcu za nadaljnje reševanje postopka.

• V kolikor je najemnik ravnal v skladu z določili te pogodbe je odgovoren za plačilo 1% odbitne franšize na vrednost novega avtodoma. na dan plačila škode. V kolikor zavarovalnica odkloni poplačilo škode iz naslova kaska zavarovanja iz po krivdi najemnika je najemnik dolžan najemodajalci povrniti vso nastalo škodo.

Najemnik krije vse stroške v primeru:
• če je bil v vinjenem stanju (nad 0% alkohola v krvi)
• Za vse druge poškodbe , ki ne izhajajo iz prometne nesreče
• v primeru vloma v vozilo
• če zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na avtodomu iz kakršnihkoli vzrokov, mora najemnik povrniti škodo sam
• če ravna proti zakonskim določilom
• pri nastanku škode in kazni če obremeni avtodom preko 3500kg dovoljene skupne teže

7.  PREVZEM AVTODOMA

•1. Prevzem:

• Vozilo se prevzeme na sedežu podjetja Casper ,Dušan Prica s.p., Kraigherjeva 14/a, 2230 Lenart v Slov. goricah   od  ponedeljka  do petka  med 14.00 in 18.00  uro.  V kolikor predhodni  najemnik  vozila ne vrne pravočasno, se najemodajalec in novi  najemnik dogovorita za podaljšanje najema za določeno uro.   sorazmerni  delež  najemnine če je to  mogoče..

• Najemodajalec pri prevzemu pregleda celoten avtodom in ga poslika , preveri se delovanje naprav in napiše prevzemni zapisnik, kot sestavni del pogodbe. Preveri tudi če je vrnjena vsa dodatna oprema. Vse ugotovljene napake , poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo.ter vpišejo v prevzemni zapisnik .

• Najemnik prejme avtodom v brezhibnem stanju in očiščen s polnim rezervarjem goriva ,eno polno jeklenko plina . Najemnik se zaveže upoštevati navodila pri priklopu avtodoma na električno omrežje. Najemnik se zaveže povrniti najemodajalcu vso škodo ki nastane iz tega naslova.

8. VRAČILO AVTODOMA

Avtodom se vrne na dogovorjeni dan med 8 in 10,30 uro. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in morebitne pomankljivosti na vozilu in znotraj njega ,ki so bile povzročene v času najema.

Ob vrnitvi se napiše primopredajni zapisnik . V primeru zamude avtodoma zaradi nepredvidljivih dogodkov mora najemnik telefonsko nemudoma obvestiti najemodajalca in javiti predviden čas vračila.

Ob vračilu mora biti:
• poln rezervoar goriva (Diesel)
• avtodom očiščen zunaj in znotraj
• izpraznjen rezervoar  sive vode pitne vode in izpraznjena in očiščena WC  kaseta z dodanimi kemikalijami
• očiščena in osušena tenda

V primeru zamude vračila se najemniku zaračuna zamudnina 30 eur za vsako zamujeno uro razen če je predhodno z najemodajalcem dogovorjeno.

Prav tako se v primeru neupoštevanja pogodbenih določil: zaračuna in odbije od kavcije:
• 25 eur za dotakanje goriva in strošek goriva do polnega
• 10 eur za praznjenje sive vode
• 100 eur za čiščenje WC-ja in dodajanje kemikalij
• 25 eur za notranje čiščenje avtodoma
• 25 eur za zunanje čiščenje avtodoma
• 100 eur se obračuna kazen za ugotovljeno kajenje v vozilu
• 10 eur za vrnjeno mokro tendo

V primeru, neupoštevanja zgoraj navedenih postavk se od kavcije  odbije: določen znesek.

9.  V PRIMERU VIŠJE SILE

• Na katero najemodajalec ne more vplivati, ker je od predhodnega najemnika dobil vrnjen poškodovan ali nevozen avtodom se z novim najemnikom dogovori za drugi termin ali mu vrne vplačan znesek v celoti.

• V primeru višje sile in neljubih dogodkov ,na primer okvare motorja , menjalnika ali drugih napak na avtodomu najemodajalec ni odškodninsko odgovoren saj ob predaji garantira ,da je avtodom redno servisiran in brezhiben.

• V primeru višje sile najemodajalec ni v nobenem primeru odškodninsko odgovoren.

10.  TOČENJE GORIVA

• Najemnik se zaveže da bo v avtodom točil samo kvalitetno disel gorivo.

• Napake na motorju, ki se pojavijo zaradi napačno natočenega goriva ali goriva slabe kvalitete so krivda najemnika ,zato se zaveže poravnati vse stroške ki nastanejo iz tega naslova. Za lažjo razjasnitev morebitnega primere je priporočljivo shranjevati račune za natočeno gorivo.

11.  PREPOVED

Najemnik se strinja in zaveže, da ne bo uporabljal avtodoma za:

• vleko drugega vozila
• po makadamski cesti in izven urejenih cest
• za prehitro vožnjo ali vožnjo preko zakonsko dovoljene meje
• da ne bo dajal avtodoma v podnajem
• za prevoz orožja, prepovedanih substanc
• spremstvo na dirkah in raznih prireditvah
• nadaljevanje vožnje kadar je vozilo v okvari
• nezakonita dejanja. 11ali prevoz nevarnih snovi
• prepoved kajenja v vozilu

12.  ODGOVORNOST NAJEMNIKA

Najemnik upoštevati predpise in z avtodomom ravnati kot dober gospodar:

• najemnik mora imeti vedno pri sebi dokumente in ključe avtodoma
• avtodom lahko vozi izključno najemnik saj v nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije morebitnih stroškov
• Najemnik odgovarja neomejeno ,če se ugotovi ,da ni upošteval določil te pogodbe
• Najemnik odgovarja v primeru nesreče v višini 1% odbitne franšize in tako nadomesti izgubo bonusa pri kasko zavarovanju
• Najemnik ogovarja za vse poškodbe ki niso nastale v nesreči
• Najemnik odgovarja za vso škodo v kolikor zavarovalnica iz morebitnih razlogov zavrne poplačilo

13.  POTOVANJE 

Z avtodomom lahko potujete po območju celotne Evrope razen tistih državah ki so v trenutku vašega najema v vojnem stanju.

14.  OKVARA NA AVTODOMU IN MOREBITNA POPRAVILA  

V primeru okvare avtodoma mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca ter okvaro odpraviti na najbližjem pooblaščenem servisu Najemnik mora zahtevati račun na ime najemodajalca saj bo le tako dobil povrne znesek ob vračilu avtodoma V kolikor je kriv za napako najemnik nosi stroške popravila sam. Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave avtodoma ali nadomestila za prevoz  ali druge stroške, ki bi nastali v času najema zaradi okvare, prometne nezgode ali drugih neljubih dogodkov ki bi vplivali na predčasno prekinitev dopusta.

15.  PRISTOJNO SODIŠČE  

V primeru morebitnih sporov je za reševanje teh pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.

V podjetju Casper ,Dušan Prica s.p. vam želimo prijetne počitnice in varno vožnjo.